असर आवास तकिया ब्लक असर ucp 200series

छोटो वर्णन:

Integ कठोर अभिन्न संरचना, स्थापना गर्न सजिलो।

Ide फराकिलो भित्री औंठी: ज्याकिंग लक को लागी अनुकूल, कडा भन्दा राम्रो।


उत्पादन विवरण

उत्पादन ट्यागहरू

भिडियो विवरण

उत्पादन विवरण

Product details

हाम्रो फाईदा

Our advantage

निम्न बियरिंग्स को हानि

Harm of inferior bearings

उत्पादन शो

Product show1
Product show2

भुक्तानी र ढुवानी

Payment and shipping

प्याकिंग र वितरण

Packing and delivery1

Packing and delivery1

Packing and delivery1

आवेदन

Application

ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु

Matters needing attention

मापदण्डहरु

असर नं। आयाम (मा) वा (मिमी) बोल्ट आकार आवास नं
d h a e b s1 s2 g w t b n
UCP 201 12 30.2 127 95 38 13 19 14 62 ४४.५ 31 १२..7 M10 P203
201-8 १/२ 1-3/16 5 ३-३/४ १-१/२ १/२ ३/४ //१। २-//१ 1-3/4 1.2205 0.500 ३/8
UCP 202 15 P203
202-9 //१। 30.2 127 95 38 13 19 14 62 ४४.५ 31 १२..7 M10
202-10 ५/8 1-3/16 5 ३-३/४ १-१/२ १/२ ३/४ //१। २-//१ 1-3/4 1.2205 0.500 ३/8
UCP 203 17 30.2 127 95 38 13 19 14 62 ४४.५ 31 १२..7 M10 P203
203-11 ११/१ 1-3/16 5 ३-३/४ १-१/२ १/२ ३/४ //१। २-//१ 1-3/4 1.2205 0.500 ३/8
UCP 204 20 ३३.३ 127 95 38 13 19 14 62 ४४.५ 31 १२..7 M10 P204
204-12 ३/४ १-५/१ 5 ३-३/४ १-१/२ १/२ ३/४ //१। 2-9/16 1-3/4 1.2205 0.500 ३/8
UCP 205 25 P205
205-13 १३/१ ३.5.५ 140 105 38 13 19 15 71 48 ३४.१ १४.३ M10
205-14 //8 1-7/16 ५-१/२ 4-1/8 १-१/२ १/२ ३/४ १//३२ २-२५/३२ 1-57/64 1.3425 0.563 ३/8
205-15 १५/१।
205-16 1
UCP 206 30 P206
२०6-१7 1-1/16 ४२..9 165 121 38 13 19 15 71 48 ३४.१ १४.३ M14
206-18 1-1/8 १-११/१ -1-१/२ ४-३/४ 1-7/8 १/२ ३/४ १//३२ २-२५/३२ 1-57/64 1.3425 0.563 १/२
206-19 1-3/16
206-20 1-1/4
UCP 207 35 P207
207-20 1-1/4 ४.6..6 165 127 48 17 20 17 84 53 38.1 १५..9 M14
207-21 १-५/१ 1-7/8 -9-//१ 5 1-7/8 43/64 २५/३२ २१/३२ ३-५/१ २-५/४ 1.5000 ०6२26 १/२
207-22 1-3/8
207-23 1-7/16
UCP 208 40 ४ .2 .२ 184 137 54 17 20 18 100 69 ४ .2 .२ 19 M14 P208
208-24 १-१/२ 1-15/16 7-1/4 ५-१३/३२ २-१/ 43/64 २५/३२ ४५/64 ३-५/१ २-२३२/३२ १ 9 ३70० ०7४48 १/२
208-25 1-9/16
UCP 209 45 P209
209-26 १-५/१ ५४.० 190 146 54 17 20 20 106 69 ४ .2 .२ 19 M14
209-27 १-११/१ २-१/ 7-15/32 ५-३/४ २-१/ 43/64 २५/३२ २५/३२ ४-११/४ २-२३२/३२ १ 9 ३70० ०7४48 १/२
209-28 1-3/4
UCP 210 50 P210
210-29 १-१३/१ ५.2.२ 206 159 60 20 23 21 113 .5४.५ ५१..6 19 M16
210-30 1-7/8 २-१/४ -1-१/ 6-1/4 2-3/8 २५/३२ २//३२ ५३/64 ४-२//४ 2-15/16 2.0315 ०7४48 ५/8
210-31 १-५/१
210-32 2
UCP 211 55 P211
२११-३२ 2 .5३.५ 219 171 60 20 23 21 113 .5४.५ ५१..6 19 M16
२११-३३ 2-1/16 २-१/२ 8-5/8 -4-४7/४ 2-3/8 २५/३२ २//३२ ५३/64 ४-२//४ 2-15/16 2.0315 ०7४48 ५/8
२११-३४ २-१/
२११-३५ 2-3/16
UCP 212 60 P212
212-36 २-१/४ .8 .8 241 184 70 20 23 25 138 89 .1५.१ 25.4 M16
२१२-३7 २-५/१ 2-3/2 9/1/2 7-1/4 2-3/4 २५/३२ २//३२ /३/64 ५-//१ ३-१/२ 2.5630 १ हजार ५/8
212-38 2-3/8
212-39 २-//१
UCP 213 65 P213
२१३-४० २-१/२ .2.२ 265 204 70 25 28 27 150 89 .1५.१ 25.4 M20
२१३-४१ 2-9/16 3 १०-//१ 3 2-3/4 /३/64 1-3/32 1-1/16 ५-२//३२ ३-१/२ 2.5630 १ हजार ३/४
UCP 214 70 P214
२१४-४२ २-५/। .4 .4 .४ 266 210 72 25 28 27 156 .6४..6 30.2 M20
२१४-४३ २-११/१ ३-१/ १०-१५/३२ -1-१7/४ २-२7/३२ /३/64 1-3/32 1-1/16 -9-//४ २ 9 ३70० १.१9। ३/४
२१४-४४ 2-3/4
UCP 215 75 P215
215-45 २-१३/१ .6२..6 275 217 74 25 28 28 162 .8..8 ३३.३ M20
215-46 २-// ३-१/४ १०-५३/४ 8-35/64 २-२//३२ /३/64 1-3/32 1-3/32 -3-३/ 3.0630 1.311 ३/४
२१५-४7 2-15/16
215-48 3
UCP 216 80 P216
216-49 ३-१/१ .9..9 292 232 78 25 28 28 162 .6२..6 .1५.१ M20
२१6-५० ३-१/ ३-१/२ 11-1/2 9-1/8 ३-१/१ /३/64 1-3/32 1-3/32 -3-३/ ३.२५२० 2.5630 ३/४
२१6-५१ ३-३/१
UCP 217 85 P217
२१7-५२ 3-1/14 .2 ५.२ 310 247 83 25 28 32 185 .7५..7 ३४.१ M20
२१7-५३ ३-५/१ ३-३/४ १२-१३/४ 9-23/32 ३-१7/४ /३/64 1-3/32 1-1/4 7-9/32 ३.३40४० 1.343 ३/४
२१7-५५ ३-//१
UCP 218 90 १०१..6 327 262 88 27 30 33 198 96 ३ .7 M20 P218
२१8-५6 ३-१/२ 4 १२-// १०-५/१ ३-५/३२ 1-1/16 1-3/16 1-19/64 7-51/64 ३7 95 ५ 5630 ३/४

  • अघिल्लो:
  • अर्को: