प्रदर्शनी

प्रदर्शनी

14

मई 2016 शंघाई Everbright प्रदर्शनी XRL असर

16

मई 2016 शंघाई Everbright प्रदर्शनी XRL असर

13

सेप्टेम्बर 2016 शंघाई विश्व एक्सपो XRL असर

10

सेप्टेम्बर 2016 शंघाई विश्व एक्सपो XRL असर

11

2016 शरद Cantतु क्यान्टन मेला XRL असर

15

सेप्टेम्बर 2017 शंघाई विश्व एक्सपो XRL असर

17

2018 शंघाई विश्व एक्सपो XRL असर

12

2018 शंघाई विश्व एक्सपो XRL असर