प्रदर्शनी

प्रदर्शनी

१४

मई 2016 शंघाई Everbright प्रदर्शनी XRL असर

१६

मई 2016 शंघाई Everbright प्रदर्शनी XRL असर

१३

सेप्टेम्बर 2016 शंघाई विश्व एक्सपो XRL असर

१०

सेप्टेम्बर 2016 शंघाई विश्व एक्सपो XRL असर

११

2016 शरद क्यान्टन फेयर XRL असर

१५

सेप्टेम्बर 2017 शंघाई विश्व एक्सपो XRL असर

१७

2018 शंघाई वर्ल्ड एक्सपो XRL असर

१२

2018 शंघाई वर्ल्ड एक्सपो XRL असर